POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ŽUPANJA
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja 
za imenovanje pročelnika/ce u 
Upravnom odjelu za financije Grada Županja

KLASA: 112-03/18-01/03 
URBROJ:2212/01-02-18-10

Županja, 12. studeni 2018. godine

Temeljem članaka 19. – 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce u Upravnom odjelu za financije Grada Županja na neodređeno vrijeme, dana 12. studenog 2018. godine, objavljuje

P O Z I V 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat, i to:

 

1. Željko Šimić, dipl. oec. iz Županje.

  

II. Provjera znanja i sposobnosti provest će se 19. studenog 2018. godine (ponedjeljak) u   

             8,00 sati u Maloj vijećnici Grada Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1.

          Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Mladen Dogan, dipl. oec.