Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Naslov Preuzmi
0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
 215.39 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
1.1. RAZVOJ-I-UREĐENJE-PROSTORA
 208.51 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
2.1. PROMET
 207.13 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
2.2. POŠTA-I-ELEKTRONIČKE-KOM
 206 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
2.3.1. ELEKTROENERGETIKA
 207.17 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
2.3.2. PLINOOPSKRBA
 198.69 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
2.4. VODNOGOSPODARSKI-SUSTAV
 206.54 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
3.1. UVJETI-KORIŠTENJA
 783.15 KB
 12-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
Objava JR-VII IiD UPU GŽ
 801.74 KB
 13-11-2020
  Preuzmi ( pdf )
PP-VII. IID UPU GŽ
 10.43 MB
 13-11-2020
  Preuzmi ( pdf )