ODLUKA

ZAPOČINJANJE POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VII. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJA

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije, KLASA: 612-07/2019-08/14; URBROJ: 2196/1-14-01-19-2 od 27. kolovoza 2019. Godine, Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

U prilogu: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.