I N F O

P R O G R A M OBILJEŽAVANJA DANA GRADA ŽUPANJE I BLAGDANA MUČENIŠTVA SV. IVANA KRSTITELJA

JP za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Županje
JP za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Županje

J A V N I P O Z I V

za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Županje na korištenje udrugama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Županju.